apolloboulingas.lt

Pirkimo - pardavimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (asmens, perkančio paslaugas internetinėje svetainėje) ir Pardavėjo ( UAB “Ozo boulingas”) (toliau – Šalys) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant boulingo paslaugas boulingo centrų „Apollo boulingas“ (veikiančių adresais: Taikos pr. 61, Klaipėda; ir Aido g. 8, Šiauliuose) internetiniame puslapyje apolloboulingas.lt. Pirkėjas, prieš įsigydamas paslaugas šioje internetinėje svetainėje, privalo susipažinti su Taisyklėmis.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo. Pirkėjui, naudojantis paslaugomis, taikomos paslaugų pirkimo metu galiojančios Taisyklės. Naujausios Taisyklės skelbiamos internetiniame tinklalapyje apolloboulingas.lt.

1.3. Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, jeigu prieš įsigydamas paslaugas internetinėje svetainėje apolloboulingas.lt, jis paspaudžia „Sutinku“. Jei pirkėjas nepritaria Taisyklėms, jis privalo nesinaudoti Pardavėjo paslaugomis internetinėje svetainėje, priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklių sąlygomis.

1.4. Įsigyti boulingo paslaugas boulingo centrų “Apollo boulingas” internetiniame puslapyje apolloboulingas.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.


2. Paslaugų pirkimo sąlygos, tvarka, šalių teisės.

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja už užmokestį suteikti Pirkėjui paslaugas boulingo centruose “Apollo boulingas“ (veikiančių adresais: Taikos pr. 61, Klaipėda; ir Aido g. 8, Šiauliuose), o Pirkėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus ir Taisyklių sąlygas.

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs paslaugų užsakymą, apmoka už paslaugas internetinėje svetainėje apolloboulingas.lt, naudojantis el. bankininkyste (išankstiniu apmokėjimu) arba atsiskaito vietoje grynais ar kortele (boulingo centruose “Apollo boulingas” Klaipėdoje ir Šiauliuose).

2.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine svetaine apolloboulingas.lt

2.4. Pirkėjas gali susipažinti su internetinės svetainės apolloboulingas.lt boulingo paslaugų kainomis. Kilus neaiškumams, Pirkėjas turi teisę kreiptis į boulingų centrų administraciją kontaktais: Taikos pr. 61, Klaipėda, tel.nr. +370 464 44444; ir Aido g. 8, Šiauliai, tel.nr. +370 412 10222.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis internetinės svetainės apolloboulingas.lt teikiamomis paslaugomis.

2.6. Pirkėjas, užsisakydamas ar pirkdamas boulingo paslaugas internetinėje svetainėje apolloboulingas.lt, privalo nurodyti teisingus savo asmeninius duomenis Pardavėjui: vardą, pavardę, el.paštą bei telefono numerį. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingų duomenų pateikimą ir dėl to atsiradusių pasekmių.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims. Informacija apie Pirkėją naudojama dėl tinkamo ir kokybiško paslaugos suteikimo bei informuoti Pirkėją apie paslaugų pakeitimus.

2.8. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų ar atliktų veiksmų. Jei Pirkėjas užsisakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą arba jei nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis (ne dėl Pardavėjo kaltės), Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui jo patirtos žalos.

2.9. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje svetainėje apolloboulingas.lt boulingo žaidimo laisvus grafikus ir kainas. Pirkėjas supranta, kad vienu metu boulingo takeliai gali būti rezervuojami/perkami kelių Pirkėjų, todėl sistema gali neleisti rezervuoti norimo laiko, kol einamuoju momentu nėra atnaujinta programa.

2.10. Jei Pirkėjas dėl Pardavėjo kaltės negali naudotis įsigytomis boulingo paslaugomis tuo laiku, kada jam priklauso pagal turimą bilietą, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki Pirkėjo rezervuoto laiko pabaigos kreiptis į administraciją jos darbo metu tiesiogiai arba telefonu (+370 464 44444 Klaipėdoje; +370 412 10222 Šiauliuose). Jei Pardavėjo kaltės sukelti trukdžiai nėra pašalinami ir Pirkėjas negali naudotis boulingo paslaugomis jam priklausiančiu metu pagal turimą bilietą, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja perkelti Pirkėjo rezervacijos laiką į kitą suderintą laiką be papildomo mokėjimo. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į administraciją, ar nėra patvirtinami naudojimosi trukdžiai, rezervacija nėra perkeliama ir Pirkėjui sumokėti pinigai nėra grąžinami.

2.11. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.


3. Rinkodara ir informacija.

3.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti internetinėje svetainėje apolloboulingas.lt įvairias akcijas.

3.2. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas ir jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas galioja nuo jų atlikimo (pakeitimo) momento.

3.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytais kontaktais.

3.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais kontaktais internetinėje svetainėje apolloboulingas.lt.

3.5. Jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, Pardavėjas už tai neatsako.


4. Baigiamosios nuostatos.

4.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

4.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


5. Neteisminis sprendimų būdas.

5.1. Savo pretenzijas/reikalavimus dėl UAB „Ozo boulingas“ suteiktų paslaugų klientas gali pateikti tiesiogiai bendrovei „Ozo Boulingas“:
El. paštu apollo@apollo.lt
Registruotu laišku, siunčiant adresu: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

5.2. Jeigu klientas nėra patenkintas galutiniu UAB „Ozo boulingas“ atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
El. paštu tarnyba@vvtat.lt;
Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;
Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.